Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Rada Miejska w dniu 24 września 2020 roku, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja podjęła uchwałę (NR 0007.XXI.179.2020) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 1, 2 i 4 miasta Złotoryja w rejonie ulicy 3 Maja, Piastowej, Chojnowskiej i Garbarskiej.

Zgodnie z przedstawionym przez burmistrza uzasadnieniem, celem opracowania planu jest wskazanie i przeznaczenie terenu pod lokalne potrzeby mieszkańców gminy oraz chęć uruchomienia nowych obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Złożone wnioski mieszkańców dotyczyły głównie zmiany przeznaczenia terenu na zabudowę mieszkaniową oraz wprowadzenia zabudowy usługowej mieszanej z zabudową mieszkaniową.

Granice obszaru objętego zmianą

[Załącznik do Uchwały NR 0007.XXI.179.2020 – POBIERZ]

Sposób procedowania – wpływ mieszkańców na plan

Burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego kolejno:

 • ogłasza (prasa, BIP, w sposób zwyczajowo przyjęty) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
 • zawiadamia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;
 • sporządza projekt planu miejscowego;
 • sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
 • występuje o opinie o projekcie, uzgodnienie projektu planu, zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych;
 • wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
 • ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
 • wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu;
 • rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;
 • wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;
 • przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sporządzony plan miejscowy uchwala rada gminy. Szczegółowy sposób przygotowania planu miejscowego określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Aktualne informację udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja https://zlotoryja.bip.info.pl/ . Wnioski i zapytania do Urzędu Miejskiego w Złotoryi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne .