Zły stan budynku komunalnego

Zły stan budynku komunalnego

W dniu 28 marca złożyłem interpelację w sprawie remontu kapitalnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Piastowej 6. Budynek jest częścią dawnego folwarku miejskiego Rennweg, znajduje się w strefie B obszaru objętego ochroną konserwatorską.

Zgodnie z protokołem przeglądu 5-letniego sprawności technicznej i wartości użytkowej z dnia 25 czerwca 2018 roku stopień zużycia budynku wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego. W budynku występują m.in: silnie zawilgocone fundamenty, ściany i stropy wymagające osuszenia i wykonania izolacji, liczne przecieki i prześwity w pokryciu dachowym, zawilgocone i zmurszałe tynki zewnętrzne, brudna, zawilgocona i złuszczona powłoka malarska elewacji, zmurszałe i spękane murowane gzymsy. Zły stan techniczny dotyczy również klatki schodowej, niestabilne balustrady oraz stan techniczny schodów stwarzają zagrożenie dla użytkowników.

Mieszkańcy budynku komunalnego pismami z dnia 06.10.2014 r. oraz dnia 08.09.2016 r wnioskowali o przeprowadzenie wymaganych remontów.  Interpelacje i wnioski w tej prawie składane były również w ubiegłych kadencjach przez radnych Rady Miejskiej w Złotoryi. Przeprowadzenie remontu oraz przywrócenie budynku do właściwego stanu technicznego jest konieczne.  Zapewni zdrowe i bezpieczne warunki życia dla mieszkańców, zapobiegnie dalszej degradacji obiektu, która w konsekwencji może doprowadzić do konieczności wyłączenia go z użytkowania i zapewnienia lokatorom mieszkań zastępczych.

Treść interpelacji: [ZOBACZ] / Odpowiedź na interpelację: [ZOBACZ]