Nieporozumienie z Wodami

Nieporozumienie z Wodami

Problem udrożnienia koryta rzeki był jednym z tematów poruszanych podczas rozmów, które prowadziłem jeszcze w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Mieszkańcy obszarów położnych wzdłuż Kaczawy w obawie o bezpieczeństwo swoich domostw wskazywali na zagrożenie powodziowe wynikające z utrudnionego przepływu wód jaki mogą powodować rosnące w korycie rzeki drzewa oraz krzewy.

Obawy mieszkańców nie są bezpodstawne, znajdują odzwierciedlenie w historii powodzi jak i opracowanych dla terenu naszego miasta mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego. Według najgorszego z możliwych scenariuszy pod wodą znajdą się tereny i zabudowania położone przy ulicach: 3 Maja, Kamiennej, Sportowej ze stadionem, Kolejowej, Rzecznej, Garbarskiej oraz część ul. Chojnowskiej. Szacuje się, że negatywne konsekwencje powodzi mogą objąć 334 mieszkańców.

Mapa Zagrożenia Powodziowego – Złotoryja

Od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zakres jego działania obejmuje m.in. ochronę przed powodzią i suszą oraz ochronę jakości zasobów wodnych. Złotoryja z rzeką Kaczawą znajduje się pod zarządem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW) z Zarządem Zlewni w Legnicy i Nadzorem Wodnym w Złotoryi.

We wrześniu 2018 roku zwróciłem się do PGW Wody Polskie z wnioskiem o udostępnienie informacji  dot. wycinki drzew i krzewów w korycie Kaczawy. W odpowiedzi wskazano na prowadzone przedmiarowanie w zakresie wycinki drzew, zakrzewień, odrostów oraz samosiewów rosnących w korycie rzeki Kaczawy w obrębie miasta Złotoryja. Zadanie było planowane do wykonania do końca 2018 roku w ramach porozumienia z Gminą Miejską Złotoryja.

Zgodnie z prawem wodnym Wody Polskie mogą powierzyć jednostkom samorządu terytorialnego w drodze porozumienia wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się w ich granicach. Jeszcze w listopadzie 2018 roku trwały prace nad porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Wodami Polskimi ws. udrożnienia koryta rzeki wraz z odwodnieniem gruntów przyległych. Zgodnie z projektem porozumienia Miasto Złotoryja miało pełnić funkcję inwestora bezpośredniego, do obowiązków PGW WP należało m.in. pokrycie kosztów zadania w zakresie dot. udrożnienia. Rozliczenie finansowe miało nastąpić po odbiorze robót na podstawie wystawionych przez miasto not księgowych. Ostatecznie porozumienie nie zostało zawarte.

W związku z brakiem widocznych postępów w omawianym temacie w czerwcu br. złożyłem interpelację z wnioskiem o wskazanie przyczyny braku porozumienia z Wodami Polskimi oraz o podjęcie działań zmierzających do realizacji omawianego zadania w 2019 roku.

Odpowiedź Burmistrza Roberta Pawłowskiego: “Brak porozumienia w zeszłym roku był związany z odgórnie narzuconym przez Wody Polskie bardzo krótkim terminem wykonania zadania oraz narzuconymi warunkami szkodliwymi dla gminy. Było to po prostu nierealne, a cała odpowiedzialność za niewykonanie zadania ciążyłaby na gminie. W tym roku Wody Polskie do tej pory nie określiły, czy zadanie takie będą realizować. Przypominam, że koryto rzeki wraz z nabrzeżami należy do Skarbu Państwa i ingerencja na tym terenie przez Gminę Miejską może nastąpić jedynie po podpisaniu stosownego porozumienia. Poza tym od 2018 r. Wody Polskie pobierają wysokie opłaty, między innymi od naszego Miasta, dlatego tym bardziej pożądane byłoby, gdyby te pieniądze wróciły na nasz teren w formie dofinansowania powyższego zadania”.

Jak wygląda współpraca z innymi samorządami? Na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu (http://wroclaw.wody.gov.pl) w artykule z sierpnia 2019 r. możemy znaleźć informację o współpracy Wód Polskich z lokalnymi samorządami. Dowiadujemy się o podpisanych przez Zarząd Zlewni w Legnicy porozumieniach ze Starostą Powiatu Wałbrzyskiego (potok Młynówka) czy gminą Bolków (Nysa Szalona). Informacja dotyczy również dobrej współpracy z władzami Chojnowa (Skora), Jedliny Zdrój (potok Jedlina) oraz porozumienia dot. umocnienia  brzegów rzeki Kaczawy na terenie gminy Wojcieszów.

Kolejna złożona przeze mnie interpelacja dotyczyła terenów będących własnością Gminy. Zwróciłem się z prośbą o uporządkowanie terenu działki nr 46, położonej w obrębie 2 miasta Złotoryja (ul. 3 Maja) poprzez przeprowadzenie wycinki drzew, krzewów, odrostów oraz samosiewów o niskiej wartości gatunkowej i estetycznej oraz przeprowadzenie weryfikacji pozostałych terenów zagrożonych powodzią.

Odpowiedź Burmistrza Roberta Pawłowskiego:  “Informuję, że teren zostanie uporządkowany w 2020r. w ramach posiadanych wolnych środków w budżecie lub w ramach prac interwencyjnych.”

Kiedy rozpoczną się prace porządkowe? Jakie działania podejmą władze miasta w 2020 roku?  Zapytam na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Źródło: isok.gov.pl / wroclaw.rzgw.gov.pl

Zdjęcia: P. Markiewicz