Przejście dla pieszych i ograniczenie prędkości do 40 km/h na Grunwaldzkiej

Przejście dla pieszych i ograniczenie prędkości do 40 km/h na Grunwaldzkiej

W dniu 27 czerwca złożyłem interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych przy  ulicy Grunwaldzkiej. Wnioskowałem o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h na odcinku pozbawionym chodnika, wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych. Interpelacja dotyczyła również problemu braku chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w zakresie udzielenia informacji dot. prowadzonych prac projektowych oraz ponownego wystąpienia z wnioskiem do DSDiK o ujęcie budowy chodnika w planie zadań drogowych zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.Wnioskowałem także o  weryfikację możliwości zwiększenia gotowości Gminy Miejskiej Złotoryja do współfinansowania zadania ze środków własnych oraz gotowości do realizacji zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego. Wysokość współfinansowania i możliwość zastępstwa inwestorskiego są czynnikami decydującymi o pozycji wnioskowanego zadania na liście rankingowej. Wnioskowane już w 2018 roku zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Złotoryja – ul. Grunwaldzka”  nie zostało przyjęte do realizacji (więcej informacji).

Bardzo dobre informacje w odpowiedzi na interpelację

W dniu 10 lipca otrzymałem odpowiedź na interpelację wraz z gotowym projektem zmiany organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 364 (ul. Grunwaldzka / 3 Maja).  Z załączonej dokumentacji wynika, że Miasto Złotoryja wystąpiło już do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o:

  • wyznaczenie nowych przejść dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości posesji 3-5 oraz 25-27,
  • wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych przy ul. 3 Maja, w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową,
  • ograniczenie prędkości do 40 km/h na odcinku pozbawionym chodnika, z oznakowaniem  ostrzegawczym A-30 i tabliczką „Piesi”,
  • zainstalowanie luster drogowych i barierek ochronnych,
  • wyrównanie poboczy.

W kwietniu br. został opracowany projekt zmiany stałej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu zatwierdzony

Zgodnie z obowiązującym prawem opracowany projekt należało zatwierdzić u zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. u Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W  maju br. zatwierdzono projekt stałej organizacji dla drogi wojewódzkiej nr 364 w Złotoryi w zakresie:

  • wyznaczenia przejść dla pieszych:

– na ul. 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową,

– na ul. Grunwaldzkiej wyłącznie na wysokości posesji 25/27,

  • wprowadzenia znaku ostrzegawczego A-30 z tab. „Piesi” z obniżeniem dopuszczalnej prędkości pojazdów do 40 km/h.

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2019 roku.

 

Prace projektowe – od Chojnowskiej do wiaduktu

Projekt chodnika na ulicy Grunwaldzkiej obejmuje odcinek od istniejącego chodnika od strony ul. Chojnowskiej do wiaduktu. Poza chodnikiem zaprojektowane zostaną wjazdy na przylegające nieruchomości. W tym etapie nie ma potrzeby przejmowania dodatkowych gruntów.

Program infrastruktury drogowej – budowa chodnika

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację w 2019 roku zostanie złożony wniosek w ramach “Programu infrastruktury drogowej” o ujęcie zadania “Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Grunwaldzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364” w planie zadań drogowych na rok 2020. Ustalenie wartości współfinansowania zadania zostanie uzgodnione po zweryfikowaniu kosztów realizacji inwestycji. Rozważane jest podzielenie tej inwestycji na etapy, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania funduszy.

 

Jestem pozytywnie zaskoczony podjętymi działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych. Czekam na wprowadzenie przedstawionej zmiany organizacji ruchu, zakończenie prac projektowych, złożenie wniosku do DSDiK oraz podjęcie dalszych działań, które w rezultacie doprowadzą do budowy długo oczekiwanego chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.

 

Treść interpelacji: [ZOBACZ] / Odpowiedź na interpelację: [ZOBACZ]